ABOUT MARIE STOPES
हाम्रे उद्देश्य तपाईलाई आफ्नो परिवार र आफ्नो भविष्य नियोजित गर्न विकल्प प्रदान गर्नु हो ।
थप जानकारीका लागि १६६००११९७५६ (एनटिसि)÷९८०१११९७५६(एनसेल)मा कल गर्नुहोस् ।
ABOUT MARIE STOPES
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि हाम्रा युवा मैत्री सेन्टरमा आउनुहोस् ।
थप जानकारीका लागि १६६००११९७५६ (एनटिसि)÷९८०१११९७५६(एनसेल)मा कल गर्नुहोस् ।
ABOUT MARIE STOPES
मेरी स्टोप्स्ले पुरुष तथा महिलाहरुलाई आफ्नो यौन स्वास्थ्य बारे उचित निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।
थप जानकारीका लागि १६६००११९७५६ (एनटिसि)÷९८०१११९७५६(एनसेल)मा कल गर्नुहोस् ।

20

NO. FAMILY USE MSI SERVICE


500000

NO. FAMILY USE MSI SERVICE


1000

NO. FAMILY USE MSI SERVICE


400

NO. FAMILY USE MSI SERVICE

what_we_do_img.jpg